Verslag van de Algemene Vergadering

Gepubliceerd op 28 februari 2023 om 21:35

Aanwezigen:

12 leden aanwezig waarvan 7 stemgerechtigde leden en 5 niet stemgerechtigde leden.

Als kascontroleurs werden François Janssen en Peter Beyens aangesteld.

 

De voorzitster opent de vergadering.

 

Op het agenda staan volgende punten:

- Fokkersbijdrage – clubfokkers

- Omvorming van feitelijke vereniging naar VZW

- activiteiten

- Financieel verslag boekjaar  2021-2022

- Financiële vooruitzichten 2023

- Clubshow

- Ondersteuning Franstalige leden

 

 

1. Fokkersbijdrage en lidgelden:

 

Er wordt voorgesteld voor de fokkersbijdrage te schrappen, dit naar aanleiding van de rondvraag eind 2022 bij de fokkers. Uit deze rondvraag bleek dat er heel weinig interesse in een fokkersbijdrage is gezien er bij andere clubs kosteloos kan geadverteerd worden net als op andere publieke plaatsen. Men stelt dus dat er heel weinig interesse is en dat men niet genoeg terugkrijgt. Wel willen we als club kijken in hoeverre een kosteloze samenwerking mogelijk is met Belgische fokkers om zo de leden en eventuele toekomstige leden wel correcte en volledige informatie te verschaffen voor wat de fokkers betreft. 

De stemgerechtigde leden stemmen hiermee in.

 

Het bestuur stelt voor tot verhoging van het lidgeld naar 30 euro voor een effectief  lid en 15 euro voor een bijkomend gezinslid over te gaan met ingang van het jaar 2024. Alle stemgerechtigde leden stemmen hiermee in.

 

2. Omvorming feitelijke vereniging naar VZW 

 

Er wordt door het bestuur voorgesteld om de feitelijke vereniging om te vormen naar een VZW, Alle aanwezige stemgerechtigden stemmen hiermee in. 

 

Het bestuur neemt zich voor het mogelijke te doen voor de oprichting van een VZW. 

 

3. Mededelingen:

 

Er wordt meegedeeld dat, zoals reeds in het clubblad vermeld, er reeds verschillende activiteiten op het agenda staan waaronder een wandeling op 5 maart 2023, een BBQ op 4 juni 2023 en een clubshow met CAC op 6 augustus 2023. Er wordt aan de leden gevraagd welke activiteiten zij graag nog op de planning willen zien. De leden benoemen verschillende activiteiten zoals lezingen, titersessies, spellen met hond en baas,... 

 

Alle aanwezigen zijn voorstander van het idee om het clubblad ook Engelstalig te maken maar dan alleen via e-mail te verzenden.

 

Het bestuur werpt op om de website grondig aan passen en te moderniseren en het bestuur draagt er zorg voor dat deze 1 april online staat. Hierover kwamen vele positieve reacties van de aanwezigen. 

 

Het bestuur deelde mee dat de ondersteuning van de Franstalige leden absoluut geen probleem zal zijn gezien er personen in het bestuur aanwezig zijn die tweetalig zijn. Het magazine zal dus zoals steeds in beide talen worden opgemaakt worden net zoals inschrijvingsformulieren e.d.

   

  4. Financieel verslag boekjaar 2021-2022:

   

  Het financieel verslag voor dit boekjaar werd opgemaakt door Marleen Garrein: 

  Boekjaar 2021-2022 werd gestart met een rekeningstand van 15.182,84 euro op de spaarrekening en 2.005,42 euro op de zichtrekening wat een totaal maakt van 17.188,26 euro, dit boekjaar werd afgesloten met een rekeningstand van 15.182,84 euro op de spaarrekening en 2.127,45 euro op de zichtrekening, een totaalbedrag van 17.310,29 euro waardoor er kan gezegd worden dat er een bedrag van 122,03 euro winst is gemaakt. 

   

  Er waren weer minder lidgelden dan het voorgaande jaar. 

   

  Het lidgeld voor de club van de K.K.U.S.H zakte van 60,00 euro naar 20,00 euro en de kost van de verzekering ligt minder hoog dan de voorgaande privé verzekering. 

   

  Op de BBQ werd geen winst gemaakt.

   

  Voor het overige waren er de normale jaarlijkse kosten zoals voorgaande jaren. 

   

  5. Begroting:

   

  De begroting werd besproken, er wordt verwacht dit jaar voor bepaalde activiteiten duurzaam te investeren waardoor dit zich in een positieve manier uit naar de komende jaren. We verwachten dit jaar alsnog een kleine winst te maken gezien we volop bezig zijn met de organisatie van de clubshow waaruit we toch enige inkomsten verwachten. De volledige en exacte cijfers hieromtrent zijn nog niet beschikbaar gezien het korte tijdsbestek tussen de aanstelling van de bestuursleden, het verkrijgen van informatie en de Algemene Vergadering. Het uitgebreid financieel verslag van de show zal zichtbaar zijn als alles op punt staat. Indien men intussen vragen of bezorgdheden heeft mag u uiteraard mailen en zullen wij uiteraard transparant zijn over de kosten die wij wensen te maken en inkomsten. Er wordt benadrukt dat wij uiteraard spaarzaam zullen omgaan met de club en geen nutteloze kosten zullen maken. Er werd op de vergadering begrip getoond voor de situatie en hiermee werd akkoord gegaan, de leden waren tevens voorstander van duurzamere en herbruikbare materialen.

   

  Tevens werd er meegedeeld dat er optimaal ingezet wordt en zal worden wat betreft ledenwerving zodat het aantal leden toch terug stijgt. 

   

  Er wordt verwezen naar het financieel verslag van afgelopen boekjaar ter vergelijking. 

    

   6. Kalender:

    

   Het bestuur heeft een voorstel gedaan om een kalender te maken voor het jaar 2024 waarop foto’s van de honden van de leden een prominente plaats in zullen nemen. De aanwezige vinden dit een heel fijn idee. Het bestuur zal hiervoor een oproep doen aan de leden om foto's te bezorgen via het clubblad.

    

   1. Uitreiking trofeeën Belgisch Kampioenen:

    

   De trofeeën zijn uitgereikt aan:

   True Love At First Sight van het Earlskamp, eigenaar: Joyce Berthaumieu

   No Limit van het Earlskamp, eigenaar: Janssen François

   Tequilla Sunrise van het Earlskamp, eigenaar: Janssen François

    

   Volgende honden en/of baasjes konden niet aanwezig zijn op de vergadering en zullen hun trofee in ontvangst nemen op een volgende activiteit:

   Royanna Käthe A Little Grey Cloud, eigenaar: Marleen Garrein

   Royanna Fien A Little Grey Cloud, eigenaar: Marleen Garrein

    

   1. Vragen en opmerkingen van de leden:

    

   Anne Symens vind het leuk dat de “leden voorstelling“ weer wordt opgenomen in het clubblad.

   Desiree Riemersma Soentjens doet een aantal voorstellen voor artikelen en activiteiten, dit wordt in samenspraak nader uitgewerkt.

   Er is interesse om een dag te organiseren waarbij het borstelen/groomen van de Kees (alle variëteiten) aan de orde komt.

   Desiree Riemersma Soentjens deed een voorstel om een titersessie te organiseren.

   Daisy Vuegen doet het voorstel om een keer een honden speeltuin af te huren.

    

   Alle voorstellen zullen in overweging worden genomen en de mogelijkheden hieromtrent zullen nader worden onderzocht.

    

   1. Sluiting:

    

   De voorzitster sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid met een goodiebag.

    

   Voor de goodiebags spreken wij onze dank uit aan Natuurlijke diervoeding Renske NL, Cats en Dogs  BE , Dogbite NL en Steenfabrieken Nelissen BE

    

    

   Reactie plaatsen

   Reacties

   Er zijn geen reacties geplaatst.